мы находимсяпр. Абая, уг. пр. Алтынсарина

наш телефон+7 727 344 05 44

Көктемді оятыңыз! Разбуди весну!

1 февраля 2021

АКЦИЯ МЕХАНИКАСЫ:

1. Акция – «MOSKVA metropolitan» СОО, бұдан әрі «СОО», әкімшілігі өткізетін
«Көктемді оятыңыз» атты маркетингтік іс-шара және мыналардан тұрады -
Акцияның қорытындысы жүлделердің ұтыс ойыны болып табылады.
2. Акцияға 18 жасқа толған кез келген ҚР азаматы, сондай-ақ ҚР аумағында
тұру рұқсаты бар резидент еместер қатыса алады.
3. СОО-да орналасқан кез келген бутикте бір күн ішінде кемінде 10 000 теңге
сомаға тауар және/немесе қызмет сатып алған, қатысушы купонын толтырған
және чекте мөр алған СОО-ға келушілер акция қатысушысы болып саналады.
4. Акцияға төмендегі ескерулерді қоспағанда, СОО-да орналасқан барлық
дүкендер қатысады:
а) Magnum чектері акцияға қатыспайды.
б) Technodom-ның бір чегіне сатып алу сомасына қарамастан акцияға
қатысушының бір купоны беріледі.
в) Бір күнде 100 000 теңгеден астам сомаға сауда жасаған жағдайда
келушіге 10-нан аспайтын қатысушы купоны беріледі.
5. Чектер сатып алынған күні ғана акцияға қатысуға жіберіледі. Акцияға жалпы
сомасы 10 000 теңгеден кем емес 2 –ден аспайтын чек қатыса алады.
Егер әлеуетті қатысушы чекпен сауда жасамаса, СОО әкімшілігі оны тіркеуден
бас тартуға құқылы.
6. Акцияға қатысушысының купонын алу үшін промо тіректе чек
промоутерге беріледі.
7. Ұтыс ойынына қатысу үшін акцияға қатысушының купонын толтырып,
промоутерге қайта беру қажет.
8. Акцияға қатысушының купоны толық түсінікті, баспа шрифтімен
толтырылады. Акцияға қатысушының купонындағы барлық ақпарат дұрыс
болуы тиіс. Чекті акцияның соңына дейін сақтап, ұтыс ойынында өзіңізбен
бірге болу керек.
9. Ұтыс тікелей эфирде, Instagram-дың ресми парақшасында
(@moskva_metropolitan) лототроннан купонды алу арқылы өткізіледі.
Ұйымдастырушылар жеңімпаздың телефон нөмірін үш рет теріп,
5 қоңырау гудогын күтеді. Егер жеңімпаз үш рет қоңырау шалғанда жауап б
ермесе, онда жүлде қайтадан ойнатылады. Қоңырауды теру дауысты
қоңырау байланысы арқылы жүргізіледі.
10. Жүлде айырбастауға немесе қайтаруға жатпайды.
11. Жүлде ақшалай қаражат баламасында берілмейді.
12. Жүлдені алған кезде жеңімпаз тиісті есеп беру үшін қабылдау актісіне
қол қойып, суретке түсуі керек.
13. Акция кезеңі: 2021 жылғы «01» ақпаннан бастап 2021 жылғы «07»
наурызға дейін қоса алғанда.
14. Ұтыс ойыны 2021 жылғы 8 наурызда өткізіледі.
15. Акцияға қатысушы өзінің тұрақ талонын СОО паркингінен тегін шығу
үшін жаңа тұрақ талонына айырбастай алады.
16. Ұйымдастырушылар акцияның шарттарын өз қалауы бойынша
өзгертуге құқылы.

 

МЕХАНИКА АКЦИИ:

1. Участвовать в Акции может любой гражданин РК достигший 18 лет, а также
нерезиденты имеющие вид на жительство на территории РК.
2. Участником Акции считается посетитель ТРЦ совершивший покупку товара
и/или услуги на сумму не менее 10 000 тенге в течении одного дня в любом
бутике, расположенном вТРЦ, заполнивший Купон участника Акции и
получивший печать на чеке.
3. В Акции участвуют все магазины расположенные в ТРЦ, за
нижеследующими исключениями:
а) Чеки от Magnum в Акции не участвуют.
б) На один чек Technodom выдается один Купон участника Акции, независимо
от суммыпокупки.
в) При совершении покупки более 100 000 тенге в один день посетителю
выдается не более 10 купонов участника.
4. К участию в Акции допускаются чеки только в день покупки. В Акции могут
участвовать не более 2-х чеков на общую сумму не менее 10 000 тенге.
5. Администрация ТРЦ вправе отказать потенциальному участнику в
регистрации, в случае если последний не сможет предъявить покупку по чеку.
6. Чек предоставляется промоутеру на промо стойке, для получения Купона
участника Акции.
7. Для участия в Розыгрыше необходимо заполнить Купон участника Акции и
вернуть промоутеру.
8. Купон участника Акции заполняется полностью разборчиво, печатным
шрифтом. Вся информация в Купоне участника Акции должна быть
достоверной. Чек необходимо сохранить до конца Акции и иметь при себе на
Розыгрыше.
9. Розыгрыш будет проводится в прямом эфире, на официальной странице
Instagram (@moskva_metropolitan), по средствам вытягивания Купона из
лототрона. Организаторы трижды набирают номер телефона победителя,
и ожидают по 5 гудков. В случае, если победитель не ответил в течении трех
набранных раз, то приз разыгрывается снова. Набор производится по
громкой связи.
10. Приз обмену либо возврату не подлежит.
11. Приз не выдается в денежном эквиваленте.
12. При получении приза, победителю необходимо подписать акт приема
передачи и сфотографироваться для соответствующей отчетности.
13. Период акции: с «01» февраля 2021 г. по «07» марта 2021 г. включительно.
14. Розыгрыш проводится 08.03.2021 г.
15. Участник Акции может обменять свой парковочный талон на новый
парковочный талон для бесплатного выезда из паркинга ТРЦ.
16. Организаторы вправе менять условия акции, по своему усмотрению.